Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija

- za PGD Krkavče«

Veljavnost: od 24.12.2020

 

 

1.        Splošne določbe

 

Ponudnik in Organizator storitve:

Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, Krkavče 19, 6274 Šmarje, ID za DDV: 67227546 (v nadaljevanju: organizator storitve).

 

Ponudnik komunikacijske poti:

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnega omrežja Telekoma Slovenije.

 

Pri storitvi »SMS Donacija - za PGD Krkavče« lahko sodelujete vsi naročniki/uporabniki mobilnega omrežja Telekoma Slovenije v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

 

Za uporabo storitve »SMS Donacija - za PGD Krkavče« ni starostnih omejitev.

 

Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika.

 

Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

 

2.       Definicije pojmov

 

Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče.

 

»SMS Donacija - za PGD Krkavče«, je organizirana dejavnost Prostovoljnega gasilskega društva Krkavče, s ciljem zbiranja sredstev za delovanje društva.

 

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija - za PGD Krkavče«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PGDKRK5 ali PGDKRK10.

 

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo PGDKRK5 ali PGDKRK10 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS- sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije.

 

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS- sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

 

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: SPU) se pri uporabi storitve

»SMS Donacija - za PGD Krkavče« uporabljajo smiselno.

 

3.       Trajanje storitve

 

Storitev »SMS Donacija - za PGD Krkavče« je uporabnikom omogočena od 24.12.2020 in praviloma traja do vključno 31.01.2021.

 

 

4.       Postopek prijave na storitev SMS Donacija - za PGD

 Krkavče

 

1.       Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo PGDKRK5 ali PGDKRK10 na kratko številko 1919.

2.       Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Najlepša hvala za prostovoljni prispevek. Želimo Vam mirne praznike v krogu najbližjih, obilico pristnih stikov, veselja, ljubezni in zdravja. PGD Krkavče«


5.       Cenik storitve

 

Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku Telekoma Slovenije, d. d.

 

KLJUČNA

BESEDA

NAMEN SMS

SPOROČILA

CENA V €

DDV

PGDKRK5

Donacija – za PGD

Krkavče PGDKRK5

5,00

0,00 %

PGDKRK10

Donacija – za PGD

Krkavče PGDKRK10

10,00

0,00 %

PGDKRK5,

PGDKRK10

Obvestilo za PGD

Krkavče

0,00

22,00 %

Cene vključujejo DDV.

 

Cene za odhodna SMS-sporočila:

vsako odhodno SMS-sporočilo uporabnika se zaračuna po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije.

 

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:

posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 5 EUR ali 10 EUR. Naročniki Telekoma Slovenije, Mobiuporabniki:

I.  zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za PGD Krkavče):

II.  obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

 

Na mesečnem računu Telekoma Slovenije bodo prikazani:

·        poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,

·        sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

 

Uporabnik Mobi lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na račun Mobi pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na račun Mobi dovolj visoko.

 

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve

 

Telekom Slovenije zagotavlja zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih je prejel na svoj SMS center.

 

V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se Telekom Slovenije obveže, da bo poskušal sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur  po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa Telekom Slovenije sporočilo zavrže.

 

V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja ali ima poln predal za sporočila SMS, uporabniku storitev ponudnika izvede in se šteje, da je organizator storitve opravil, Telekom Slovenije pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

 

6.       Zasebnost in varstvo podatkov

 

Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

7.        Reklamacije in pomoč

 

Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče, Krkavče 19, 6274 Šmarje. V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s SPU nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Reklamacije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od prejema računa.

 

Ljubljana, 24. 12. 2020

 

organizator storitve:

Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče